• Mēridien družstvo
 • E-mail: info@meridiencoop.com


„Starostlivosť o ľudí a ich financie je základnou hodnotou nášho družstva.”

Prečo MĒRIDIEN družstvo?
 • Ochrana pred infláciou
 • Pasívny finančný príjem
 • Ekonomická stabilita
 • Vzájomná úcta a spolupatričnosť
 • Sociálne zázemie pre členov
 • Členské benefity
Členstvo v družstve

Družstevníctvo má dávnu históriu a hodnoty, ktoré družstvá uznávajú sú ľudské, sú o vzájomnej pomoci a súdržnosti. Základnou myšlienkou nášho družstva je spolupráca, vzájomná pomoc, lojalita a tradičné hodnoty družstevníctva, ktoré stoja na pevných princípoch družstevníctva s viac ako 170 ročnou históriou.
Združujeme členov družstva s cieľom zlepšenia ako ekonomických, tak aj sociálnych podmienok života nás členov. Sme spotrebitelia a vlastníci súčasne.
Spoločne budujeme aktíva a potom aktíva budú tvoriť príjmy pre nás.
Členstvo v družstve Vám zabezpečí získanie podielu na zisku družstva, svoj vlastný stabilný, doživotný a dediteľný pasívny príjem.
Cena podielu je 55 Eur v zmysle stanov družstva.

Družstvo má v správe:
 • 94 apartmánov v Mēridien Five Star Resort
 • Reštaurácia, roof bar, interiérový a exteriérový wellness, fitness centrum, kaderníctvo, bowling, detské interiérové ihrisko v Mēridien Five Star Resort
 • Fun Park Mēridien (atrakcie, kontaktná zoo, salaš, stánky rýchleho občerstvenia, lyžiarsky vlek, ratrak)
 • Sky bar

Družstvo má vo vlastníctve:
 • 41 apartmánov v Mēridien Five Star Resort
 • Reštaurácia, roof bar, interiérový a exteriérový wellness, fitness centrum, kaderníctvo, bowling, detské interiérové ihrisko v Mēridien Five Star Resort
 • Fun Park Mēridien na rozlohe 72.000 m2. Súčasťou Fun Parku Meridien sú tieto atrakcie: kontaktná zoo, najväčší nafukovací hrad, najdlhšia šmykľavka v Európe, prekážková aréna, trampolínové pole, elektrické autíčka so závodnou dráhou, lyžiarsky vlek, ktorý Vás celoročne vyvezie ku všetkým atrakciám. Pre návštevníkov bude pripravený nafukovací bazén, v ktorom sa bude každé 2 hodiny konať penová párty
 • Ďalší príjem bude plynúť z prevádzky salaša, Sky baru, predaja zmrzliny, cukrovej vaty, nápojov a pochutín pre deti a dospelých
Družstevná renta

Družstevná RENTA je pravidelný príjem pre člena družstva 2 krát ročne, ktorá pochádza z vytvorených aktív družstva a príjmov z týchto aktív pre družstvo. Znamená to, že družstevná RENTA nie je priamo podmienená osobnou aktivitou člena družstva. Výška RENTY pre každého člena je priamo úmerná vytvoreným finančným príjmom z týchto aktív. Každý člen družstva má nárok na svoju RENTU presne podľa stanovených pravidiel a spravodlivých podmienok.

RENTA sa skladá:
 • Z prenájmu 41 apartmánov
 • Z komplexnej správy 94 apartmánov a z prevádzky týchto služieb v rámci rezortu: reštaurácia, roof bar, interiérový a exteriérový wellness, fitness centrum, kaderníctvo, bowling, detské interiérové ihrisko v Mēridien Five Star Resort
 • Z prevádzky Fun Park Mēridien na rozlohe 72.000 m2

Predpokladaný ročný výnos pozostáva:
 • zo správy 94 apartmánov
 • z prenájmu 41 apartmánov
 • z výnosu z all inclusive + wellness
 • z výnosu z prevádzky Fun parku + Sky baru + salaša

Družstvu pripadne za správu 35% z výnosov, 65% z výnosov je rozdelených medzi podielnikov družstva. Predpokladáme návratnosť cca 13% p.a. z členského podielu, ktorý je určený na základe analýzy trhu poskytovaných rekreačných služieb v danej lokalite za posledných 10 rokov.
Výnos je vyplácaný dvakrát ročne k 30.4. a k 30.9. po ukončení audítorskej účtovej závierky vykonávanej spoločnosťou Deloitte.